ஐயை

My Baby List

You haven't added any name to this list. Start Your Search Here SEARCH and Add Your Own List of names for printing later

Name

ஐயை

Meaning

Aiyai – a princess

Gender

daughter of Chozha king Thithan

 

You will also Like This

Displaying 1 - 9 of 9

 

வீயா

Veeya unspoilt

 

துகிரா

Thukira – from துகிர் – coral

 

நச்சினி

Nachini – விரும்பப்படுபவள்

 

நளினி

Nalini – comes from நளி meaning close

 

நித்திலா

Nithila – முத்து

 

கமனி

Kamani – comes from the Sangam Tamil word கமம்

 

ஐது

Aithu delicate

 

இதழா

Ithazha – comes from இதழ்

 

அதரா

Athera – அதர் means வழி