கமனி

My Baby List

You haven't added any name to this list. Start Your Search Here SEARCH and Add Your Own List of names for printing laterName

கமனி

Meaning

Kamani – comes from the Sangam Tamil word கமம்

Gender

You will also Like This

Displaying 1 - 9 of 9

வீயா

Veeya unspoilt

நித்திலா

Nithila – முத்து

துகிரா

Thukira – from துகிர் – coral

நச்சினி

Nachini – விரும்பப்படுபவள்

நளினி

Nalini – comes from நளி meaning close

ஐது

Aithu delicate

ஐயை

Aiyai – a princess

இதழா

Ithazha – comes from இதழ்

அதரா

Athera – அதர் means வழி