சரஸ்வதி தேவியின் பெயர்கள்ஆதிகாரணி

சரஸ்வதி

இசை மடந்தை

சரஸ்வதி

கலைமகள்

சரஸ்வதி

காயத்ரி

சரஸ்வதி

சகலகலாவல்லி

சரஸ்வதி

சங்கீதா

சரஸ்வதி

சாரதா

சரஸ்வதி

சாவித்ரி

சரஸ்வதி

சாஸ்த்ரா

சரஸ்வதி

ஞான அமிலி

சரஸ்வதி

ஞானவாகினி

சரஸ்வதி

ஞானாம்பிகை

சரஸ்வதி

தூயாள்

சரஸ்வதி

நாமகள்

சரஸ்வதி

பனுவலாட்டி

சரஸ்வதி

பாமகள்

சரஸ்வதி

பாமுதல்வி

சரஸ்வதி

பாரதி

சரஸ்வதி

பிராமி

சரஸ்வதி

பூரவாகினி

சரஸ்வதி

வாணி

சரஸ்வதி

வித்யா

சரஸ்வதி

வீணாதாரிணி

சரஸ்வதி

வேதா

சரஸ்வதி