துகிரா

My Baby List

You haven't added any name to this list. Start Your Search Here SEARCH and Add Your Own List of names for printing later

Name

துகிரா

Meaning

Thukira – from துகிர் – coral

Gender

You will also Like This

Displaying 1 - 9 of 9

 

வீயா

Veeya unspoilt

 

நளினி

Nalini – comes from நளி meaning close

 

நித்திலா

Nithila – முத்து

 

நச்சினி

Nachini – விரும்பப்படுபவள்

 

கமனி

Kamani – comes from the Sangam Tamil word கமம்

 

ஐது

Aithu delicate

 

ஐயை

Aiyai – a princess

 

இதழா

Ithazha – comes from இதழ்

 

அதரா

Athera – அதர் means வழி