நித்திலா

My Baby List

You haven't added any name to this list. Start Your Search Here SEARCH and Add Your Own List of names for printing laterName

நித்திலா

Meaning

Nithila – முத்து

Gender

pearls – from நித்திலம்

You will also Like This

Displaying 1 - 9 of 9

வீயா

Veeya unspoilt

துகிரா

Thukira – from துகிர் – coral

நச்சினி

Nachini – விரும்பப்படுபவள்

நளினி

Nalini – comes from நளி meaning close

கமனி

Kamani – comes from the Sangam Tamil word கமம்

ஐது

Aithu delicate

ஐயை

Aiyai – a princess

இதழா

Ithazha – comes from இதழ்

அதரா

Athera – அதர் means வழி

New Names