பார்வதியின் பெயர்கள்அகசை

பார்வதி தேவி

அகிலாண்டநாயகி

பார்வதி தேவி

அங்கணி

பார்வதி தேவி

அத்திநந்தனி

பார்வதி தேவி

அநந்தவிபவை

பார்வதி தேவி

அந்திரி

பார்வதி தேவி

அனந்தவிபவை

பார்வதி தேவி

அனுபவை

பார்வதி தேவி

அபிராமி

பார்வதி தேவி

அமிர்தை

பார்வதி தேவி

அம்பா

பார்வதி தேவி

அம்பாள்

பார்வதி தேவி

அம்பிகை

பார்வதி தேவி

அம்பை

பார்வதி தேவி

அறச்செல்வி

பார்வதி தேவி

அற்புதை

பார்வதி தேவி

ஆனந்தி

பார்வதி தேவி

ஆரணங்கு

பார்வதி தேவி

ஆரணி

பார்வதி தேவி

ஆரியை

பார்வதி தேவி

ஆவரணி

பார்வதி தேவி

இகன்மகள்

பார்வதி தேவி

இந்திராட்சி

பார்வதி தேவி

இமயவதி

பார்வதி தேவி

இமயவல்லி

பார்வதி தேவி

இமாசலை

பார்வதி தேவி

இலலிதை

பார்வதி தேவி

ஈசுவரி

பார்வதி தேவி

ஈசை

பார்வதி தேவி

உடையாள்

பார்வதி தேவி

உமா

பார்வதி தேவி

உமாதேவி

பார்வதி தேவி

உமை

பார்வதி தேவி

உமையவள்

பார்வதி தேவி

உமையாள்

பார்வதி தேவி

உலகமீன்றாள்

பார்வதி தேவி

ஏகை

பார்வதி தேவி

ஐமவதி

பார்வதி தேவி

கங்காளி

பார்வதி தேவி

கன்னி

பார்வதி தேவி

கபாலி

பார்வதி தேவி

கவுமாரி

பார்வதி தேவி

காத்தியாயனி

பார்வதி தேவி

காமக்கோட்டி

பார்வதி தேவி

காமாட்சி

பார்வதி தேவி

கிரிசை

பார்வதி தேவி

கிரிஜா

பார்வதி தேவி

கோமதி

பார்வதி தேவி

கோரி

பார்வதி தேவி

சகமீன்றவள்

பார்வதி தேவி

சகலமங்கலை

பார்வதி தேவி

சங்கரி

பார்வதி தேவி

சடாட்சரி

பார்வதி தேவி

சடாதரி

பார்வதி தேவி

சடாதாரி

பார்வதி தேவி

சதி

பார்வதி தேவி

சம்பவை

பார்வதி தேவி

சவுந்தரி

பார்வதி தேவி

சாத்தவி

பார்வதி தேவி

சாமளை

பார்வதி தேவி