ப‌, பா வில் ஆரம்பிக்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்பெண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌. ப‌, பா வில் எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் குழந்தை பெய்ர்களின் பட்டியல் ‍ பக்கம் 01.

தமிழ் குழந்தை பெயர்கள் பக்கம் 01.

Name Numerology No Total Name Numerology No Total
Baamathy
பாமதி
1 19 Baamini
பாமினி
6 15
Bamila
பாமிலா
3 12 Bamini
பாமினி
5 14
Banusha
பாணுசா
5 23 Basmathy
பஸ்மதி
3 21
Bavani
பவாணி
7 16 Bavatharini
பவதாரணி
2 29
Bhamathy
பாமதி
5 23 Bharanidharan
பரணீதரன்
8 35
Bharathi
பாரதி
3 21 Bharathy
பாரதி
3 21
Biranavy
பைரணவி
1 19 Biravy
பைரவி
4 13
Biruntha
பிருந்தா
8 26 Boomika
பூமிகா
6 24