வீயா

My Baby List

You haven't added any name to this list. Start Your Search Here SEARCH and Add Your Own List of names for printing laterName

வீயா

Meaning

Veeya unspoilt

Gender

You will also Like This

Displaying 1 - 9 of 9

துகிரா

Thukira – from துகிர் – coral

நச்சினி

Nachini – விரும்பப்படுபவள்

நளினி

Nalini – comes from நளி meaning close

நித்திலா

Nithila – முத்து

கமனி

Kamani – comes from the Sangam Tamil word கமம்

ஐது

Aithu delicate

ஐயை

Aiyai – a princess

இதழா

Ithazha – comes from இதழ்

அதரா

Athera – அதர் means வழி