Baby Names - Index

A (73) | B (6) | C (8) | E (14) | I (5) | K (3) | L (5) | M (1) | N (3) | O (17) | R (8) | U (12) | V (15) | Y (6) | (2) | (1) | (2) | (7) | (5) | (5) | (19) | (10) | (3) | (1)
 

Odaniyan

ஓடணியன்

 

Odarmarban

ஓடார்மார்பன்

 

Odendhi

ஓடேந்தி

 

Odhanychudi

ஓதஞ்சூடி

 

Olirmeni

ஒளிர்மேனி

 

Ongkaran

ஓங்காரன்

 

Ongkaraththudporul

ஓங்காரத்துட்பொருள்

 

Onsudar

ஒண்சுடர்

 

Opparili

ஒப்பாரிலி

 

Oppili

ஒப்பிலி

 

Oruthalar

ஒருதாளர்

 

Oruththan

ஒருத்தன்

 

Oruthunai

ஒருதுணை

 

Oruvamanilli

ஒருவமனில்லி

 

Oruvan

ஒருவன்

 

Ottiesan

ஓட்டீசன்

 

Ottriyuran

ஒற்றியூரன்