Baby Names - Index

A (73) | B (6) | C (8) | E (14) | I (5) | K (3) | L (5) | M (1) | N (3) | O (17) | R (8) | U (12) | V (15) | Y (6) | (2) | (1) | (2) | (7) | (5) | (5) | (19) | (10) | (3) | (1)
 

Vageshwari

வாகீசுவரி

 

Vaidegi

வைதேகி

 

Vaitharupi

வைதருப்பி

 

Valenthi

வாளேந்தி

 

Vamai

வாமை

 

Vamalochanai

வாமலோசனை

 

Vami

வாமி

 

Vanathi

வானதி

 

Vanathi

வானதி

 

Vani

வாணி

 

Vani

வாணி

 

Vani

வாணி

 

Vani

வாணி

 

Varuni

வாருணி

 

Vasuki

வாசுகி