அழகிய‌ தமிழ் பெயர்கள்

Displaying 1 - 60 of 343

 

சசிதரன்

சிவன் (பிறை அணிந்தவன்)

 

சசிதரன்

சிவன் (பிறை அணிந்தவன்)

 

தினாதிப

சூரியன்

 

தினாதிப

சூரியன்

 

விஷதரன்

பாம்பு (விஷம் தாங்கி)

 

விஷதரன்

பாம்பு (விஷம் தாங்கி)

 

தனாதிப

குபேரன் (தனத்திற்கு அதிபதி)

 

தனாதிப

குபேரன் (தனத்திற்கு அதிபதி)

 

அசுகரன்

செயற்கரிய செயல்

 

அசுகரன்

செயற்கரிய செயல்