அழகிய‌ தமிழ் பெயர்கள்

Displaying 1 - 60 of 343

 

அசுகரன்

செயற்கரிய செயல்

 

தசாதிப

ஒன்பது கிரகங்கள்

 

அஜகரன்

பெரிய பாம்பு

 

நராதிப

ராஜா (நரர்களுக்குத் தலைவன்)

 

ககாதிப

கருடன் (தலைவன்)

 

பசுகரன்

செல்வம் தருவது

 

திசாதிப

திக்குகளின் தலைவன்

 

அகாதிப

இமயமலை தலைவன்

 

நகதரன்

கண்ணன்

 

சுராதிப

சுரர்களுக்கு/ தேவர்களுக்குத் தலைவன் இந்திரன்)

 

ம்ருகாதிப

சிங்கம் (தலைவன்)