Baby Name GlossarySorry. No names listed here. If You have Chosen a category by language, then Choose the locale alphabet and start search. Thank You.

அஃபா

தாராளமானவள்

அஃபாஃப்

ஓழுக்கமானவள்

அஃபீஃபா

ஓழுக்கமுள்ளவள், பத்தினி

அஃப்கார்

சிந்தனையாளி

அஃப்பானா

மன்னிப்பவள்

அஃப்ராஃ

வெண்மையானவள்

அஃப்ராஹ்

மகிழ்ச்சிமிக்கவள்

அகசை

பார்வதி தேவி

Recently Added Baby Names