Baby Name Glossary

A (4182) | B (1614) | C (899) | D (1856) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (492) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2654) | T (561) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3239) | (289) | (432) | (148) | (134) | (44) | (121) | (138) | (31) | (198) | (54) | (1961) | (928) | (53) | (73) | (944) | (393) | (953) | (1071) | (68) | (3) | (4) | (444) | (3) | (3)
 

அகவன்

Akavan – singer

 

அகாதிப

இமயமலை தலைவன்

 

அகாதிப

இமயமலை தலைவன்

 

அகில்

Akil (a fragrant tree like Santhanam from Sangam)

 

அசுகரன்

செயற்கரிய செயல்

 

அசுகரன்

செயற்கரிய செயல்

 

அஜகரன்

பெரிய பாம்பு