Baby Name Glossary

A (4187) | B (1614) | C (899) | D (1858) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (989) | I (677) | J (1191) | K (2131) | L (509) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (670) | S (2674) | T (597) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3286) | (291) | (437) | (148) | (134) | (44) | (121) | (137) | (31) | (198) | (54) | (2019) | (1032) | (66) | (71) | (954) | (424) | (955) | (1070) | (70) | (4) | (39) | (512) | (3) | (4)
 

அகவன்

Akavan – singer

 

அகவன்

Akavan – singer

 

அகாதிப

இமயமலை தலைவன்

 

அகாதிப

இமயமலை தலைவன்

 

அகாதிப

இமயமலை தலைவன்

 

அகாதிப

இமயமலை தலைவன்

 

அகாதிப

இமயமலை தலைவன்

 

அகாதிப

இமயமலை தலைவன்

 

அகாதிப

இமயமலை தலைவன்

 

அகாதிப

இமயமலை தலைவன்

 

அகாதிப

இமயமலை தலைவன்

 

அகாதிப

இமயமலை தலைவன்

 

அகாதிப

இமயமலை தலைவன்

 

அகில்

Akil (a fragrant tree like Santhanam from Sangam)

 

அகில்

Akil (a fragrant tree like Santhanam from Sangam)

 

அசுகரன்

செயற்கரிய செயல்

 

அசுகரன்

செயற்கரிய செயல்

 

அசுகரன்

செயற்கரிய செயல்