Baby Name GlossaryA (4185) | B (1614) | C (899) | D (1856) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (485) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2652) | T (548) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3244) | (288) | (431) | (148) | (134) | (44) | (121) | (139) | (31) | (198) | (54) | (1985) | (980) | (51) | (66) | (1030) | (400) | (960) | (1065) | (98) | (21) | (37) | (449) | (8) | (93)

உசிதன்

Usithan – உசி means கூர்மை, sharp, smart

உசிதா

Usitha – உசி means கூர்மை, sharp, smart

உடையாள்

பார்வதி தேவி

உதியன்

Uthiyan (name of a king)

உமா

பார்வதி தேவி

உமாதேவி

பார்வதி தேவி

உமை

பார்வதி தேவி

உமையவள்

பார்வதி தேவி

உமையாள்

பார்வதி தேவி

Recently Added Baby Names