Baby Name Glossary

A (4186) | B (1614) | C (899) | D (1859) | E (479) | F (254) | G (1159) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (499) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2651) | T (550) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3200) | (283) | (416) | (146) | (127) | (44) | (121) | (137) | (30) | (198) | (54) | (1931) | (836) | (61) | (923) | (371) | (887) | (1024) | (67) | (1) | (370)
 

நச்சினி

Nachini – விரும்பப்படுபவள்

 

நளினி

Nalini – comes from நளி meaning close

 

நித்திலா

Nithila – முத்து

 

நந்தினி

Nanthini – comes from நந்தி – to flourish

 

நந்தியா

Nanthiya – comes from நந்தி which means to flourish

 

நனி

Nani – means abundance

 

நன்னன்

Nannan – A small region king