Baby Name Glossary

A (4185) | B (1614) | C (899) | D (1857) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (502) | M (2319) | N (885) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2676) | T (580) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (240) | Z (144) | (3263) | (299) | (432) | (148) | (134) | (44) | (122) | (137) | (31) | (198) | (55) | (1977) | (962) | (75) | (76) | (952) | (430) | (991) | (1072) | (71) | (5) | (4) | (471) | (3) | (4)
 

பகலோன்

Pakalon. கதிரவன், sun

 

பசுகரன்

செல்வம் தருவது

 

பசுகரன்

செல்வம் தருவது

 

பண்ணன்

Pannan – A small region king

 

பதுமன்

Pathuman (Two poets who wrote in Kurunthokai have this name)

 

பரணன்

Paranan

 

பரிகரன்

பரிவாரம், கட்டில், கூட்டம்

 

பரிதி

Paruthi, கதிரவன், sun