Baby Name Glossary

A (4184) | B (1614) | C (899) | D (1862) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (496) | M (2319) | N (885) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2668) | T (584) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3255) | (297) | (430) | (148) | (134) | (44) | (121) | (137) | (31) | (198) | (54) | (1970) | (987) | (56) | (87) | (952) | (416) | (1000) | (1074) | (68) | (4) | (4) | (483) | (3) | (5)
 

பகலோன்

Pakalon. கதிரவன், sun

 

பகவதி

பார்வதி தேவி

 

பசுகரன்

செல்வம் தருவது

 

பசுமை

Pasumai

 

பஞ்சமி

பார்வதி தேவி

 

பண்ணன்

Pannan – A small region king

 

பதுமன்

Pathuman (Two poets who wrote in Kurunthokai have this name)