Baby Name Glossary

A (4185) | B (1614) | C (899) | D (1864) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (989) | I (677) | J (1191) | K (2131) | L (508) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (670) | S (2674) | T (600) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3287) | (291) | (438) | (148) | (134) | (44) | (122) | (137) | (31) | (198) | (54) | (2029) | (1050) | (69) | (72) | (955) | (428) | (961) | (1072) | (70) | (4) | (39) | (507) | (3) | (4)
 

பகலோன்

Pakalon. கதிரவன், sun

 

பகவதி

பார்வதி தேவி

 

பசுகரன்

செல்வம் தருவது

 

பசுமை

Pasumai

 

பஞ்சமி

பார்வதி தேவி

 

பண்ணன்

Pannan – A small region king

 

பதுமன்

Pathuman (Two poets who wrote in Kurunthokai have this name)