Baby Name GlossaryA (4182) | B (1614) | C (899) | D (1856) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (482) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2634) | T (541) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3234) | (287) | (429) | (148) | (134) | (44) | (121) | (137) | (31) | (198) | (54) | (1982) | (972) | (50) | (66) | (959) | (386) | (933) | (1064) | (76) | (3) | (37) | (422) | (3) | (85)

வைனி

Vaini from வை which means sharp

வெண்ணி

நந்தியாவட்டை பூவோட சங்ககாலப் பெயர்

வசிகரன்

ஆகர்ஷண சக்தி (வசீகரம்)

வாமா

லட்சுமி தேவி

வள்ளியன்

வள்ளியம் என்னும் செருக்கு என்றார் திருவள்ளுவர். வள்ளியம் பெருஞ்செல்வம். வள்ளியன் = கொடையாளன், பெருஞ்செல்வமுடையோன்; வள்ளிசு என்றால் முழுவதும், முழுமையாக, நேர்த்தி

விஷதரன்

பாம்பு (விஷம் தாங்கி)

வாமை

லட்சுமி தேவி