Baby Name GlossaryA (4182) | B (1614) | C (899) | D (1856) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (482) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2634) | T (541) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3234) | (287) | (429) | (148) | (134) | (44) | (121) | (137) | (31) | (198) | (54) | (1982) | (972) | (50) | (66) | (959) | (386) | (933) | (1064) | (76) | (3) | (37) | (422) | (3) | (85)

Anan

Clouds.

Aruni

dawn

Arulmathi

அருள்மதி

Amrapali

famous courtesan who became a devotee of Buddha

Ambika

அம்பிகா

Adila

Justice.

Azadeh

Princess.

Atasi

a blue flower

Anmar

Leopard

Asoka

அசோக்

Ananya

matchless

Anarkali

அனார்க்கலி

Abhilasa

desire, wish

Afroze

Enlightening.

Advika

One who is unique

Arij

Sweet Smell.

Anjana

mother of Hanuman

Anpalaku

அன்பழகு

Aditi

mother of gods

Ain

Eye, thus "precious"

Aarani

ஆரணி

Aalia

Exhalted, Noble.

Asbah

Pure (as water).

Anuprabha

brightness

Aram

அறம்

Ajeeta

invincible, unconquerable

Aathina

ஆதினா

Aleena

Silk of heaven.

Aatikah

Generous.

Asna

The one to be acknowledged or praised.

Aminah

Trustworthy, faithful.

Arivuchelvi

அறிவுச்செல்வி

Alpana

a decorative design

Advaitha

அத்வதா

Aludra

Virgin

Ablah, Abla, Ablaa

Perfectly formed

Awa

Beautiful angel, night.

Arunima

glow of dawn

Arulmoli

அருள்மொழி

Amrita

immortality

Amika

அமிக்கா

Adilah, Adila, Adeela

Equal, just, honest

Azeemah

Great.

Atmaja

daughter

Annam

God's Blessing.

Athira

ஆதிரா

Anarghya

priceless