Baby Name GlossaryA (4182) | B (1614) | C (899) | D (1856) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (482) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2634) | T (541) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3234) | (287) | (429) | (148) | (134) | (44) | (121) | (137) | (31) | (198) | (54) | (1998) | (972) | (50) | (66) | (959) | (386) | (933) | (1064) | (76) | (3) | (37) | (422) | (3) | (85)

Carlos

Strong and Manly

Chandran

சந்திரன்

Citta

Thought; Mind; Intellect

Cakradeva

King of the Discus

Chandramouli

Lord Shiva

Chitresh

Moon; Wonderful Lord

Chameli

a creeper with flowers

Chintak

Thinker

Chamanlal

Garden

Chanchal

restless

Chayan

To Choose

Carumoda

Pleasing; Joy; Gladness

Clifford

Name of a Place; Near a Slope

Caksu

Eye

Chandrayan

The Moon

Chosui

Purifying Water

Chandrabali

Krishna;s girl-friend

Chiranjeeva

Long Lived; Immortal

Chanchal

Restless

Chandraprakash

moonlight

Chellan

Precious

Caturasya

Quardangular Abode

Cudamani

Jewel Worn on the Crest

Cameron

Crooked Stream

Chapal

Quick

Chunti

Pinching

Chapala

restless; lighting

Chitragupt

God of Destiny

Chaturbhuj

four armed

Chetanaanand

Supreme Joy

Cetas

Intelligece; Soul; Heart; Mind

Chakragadadhara

The Lord Who Keeps the Holy Wheel and Holy Mace

Candana

Sandalwood; Soothing; Dear to the Gods

Charbak

One who Speaks Well

Cinmaya

Consisting of Pure Intelligence

Chhavvi

image, radiance

Chandrabandhu

A Cronch

Chhavvi

Image; Radiance

Chahat

Love

Charudutta

Born of Beauty

Candrata

Nectar of the Moon

Chandni

The moon's light

Citrabahu

With a Speckled Arm

Chitrarekha

picture

Chandraj

Mercury Planet