Baby Name GlossaryA (4182) | B (1614) | C (899) | D (1856) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (482) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2634) | T (541) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3234) | (287) | (429) | (148) | (134) | (44) | (121) | (137) | (31) | (198) | (54) | (1982) | (972) | (50) | (66) | (959) | (386) | (933) | (1064) | (76) | (3) | (37) | (422) | (3) | (85)

Kanakabati

a fairy-tale

Koormadhi

கூர்மதி

Kalaiarasi

கலையரசி

Kurangi

deer

Kanta

a beautiful

Kalaipollil

கலைப்பொழில்

Karimah, Kareema

Generous, noble

Kaltham

Name of al-Qarshiyah who transmitted Hadith from Sayyidah Ayshah.

Kasturi

musk

Kamatchi

காமாட்சி

Khalidah, Khalida

Immortal, everlasting

Keshika

a woman with beautiful hair

Kalaimagal

queen of arts

Karma

கர்மா

Khulaybah

This was the name of an Arab poetess.

Komala

delicate

Kamala

Goddess

Kaviya

காவியா

Kuwaysah

Pretty.

Kshanika

momentary

Kanaklata

golden creeper

Kothai

கோதை

Kalaichelvi

கலைச்செல்வி

Kurinji

special, flower which blooms once in twelve years

Kanti

lustre

Kalaiponmathi

கலைப்பொன்மதி

Kas

Glass.

Kamaliyah

Perfection.

Katyayani

Goddess Parvati

Kamsha

கம்ஷா

Khalilah

Good friend.

Keshini

a woman with beautiful hair

Kalaka

blue

Karmika

கார்மீகா

Khulud

Immorality.

Koyel

the cuckoo

Kamalakshi

one whose eyes are beautiful like lotuses

Kaviyalaki

கவியழகி

Kyda

Preserved, Strong.

Kshithi

earth

Kanakpriya

lover of gold

Kotravai

கொற்றவை

Kalaichoolai

கலைச்சோலை

Kushala

safe, happy, expert

Kanya

daughter

Kalaiponolli

கலைப்பொன்னொளி

Kashifah

Revealer of Secrets.

Kamilah

Perfect, complete

Kumuthavalli

குமுதவல்லி

Kaumudi

moonlight