Baby Name GlossaryA (4182) | B (1614) | C (899) | D (1856) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (482) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2634) | T (541) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3234) | (287) | (429) | (148) | (134) | (44) | (121) | (137) | (31) | (198) | (54) | (1982) | (972) | (50) | (66) | (959) | (386) | (933) | (1064) | (76) | (3) | (37) | (422) | (3) | (85)

Kamika

desired

Kalaivalli

கலைவள்ளி

Kawthar

River in Paradise

Kundan

pure

Kanchi

a waistband

Kannaiyarli

கணையாழி

Khayriyah

Charitable, good.

Kusumita

blossomed

Kapotakshi

eyes like a pigeon's

Kathirchelvi

கதிர்ச்செல்வி

Koila

Charcoal.

Kavika

poetess

Kadambini

an array of clouds

Kirishanthi

கிருசாந்தி

Kabitha

கபித்தா

Kimaya

divine

Kalindi

Yamuna river

Kumari

குமாரி

Kalainaayagi

கலைநாயகி

Kanzah

Treasure.

Krithi

action

Kamini

a handsome woman

Kalaivani

கலைவாணி

Kaysah

She was a narrator of Hadith.

Kundanika

golden girl

Kannama

கண்ணம்மா

Khayriyah, Khayriyyah, Khairiya

Charitable, beneficent, good

Kusumlata

flowering creeper

Karabi

a flower

Kathirkumari

கதிர்க்குமரி

Komal

Beautiful.

Kavini

composes beautiful poems

Kadhiroli

Intelligent, brilliant like a ray of sunlight

Kirubalini

கிருபாலினி

Kajaani

கஜானி

Kiran

ray of light

Kallol

large waves; gurgling of water

Kumutham

குமுதம்

Kalainangai

கலைநங்கை

Karam

Generosity

Krithya

action

Kamitha

desired

Kalaiwani

கலைவாணி

Kehkashan

Galaxy.

Kundini

an assemblage of Jasmines

Kangana

a bracelet

Kannimai

கண்ணிமை

Khayriyyah

Charitable.

Kuvalai

flower