Baby Name GlossaryA (4182) | B (1614) | C (899) | D (1856) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (482) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2634) | T (541) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3234) | (287) | (429) | (148) | (134) | (44) | (121) | (137) | (31) | (198) | (54) | (1998) | (972) | (50) | (66) | (959) | (386) | (933) | (1064) | (76) | (3) | (37) | (422) | (3) | (85)

Oviya

ஓவியா

Oosayiniyavan

ஓசையினியவன்

Om

the sacred syllable

Ojal

vision

Olichelvi

ஒளிச்செல்வி

Oviyachelvi

ஓவியச்செல்வி

Oppilamani

ஒப்பிலாமணி

Omanand

joy of Om

Ojaswini

lustrous

Olichudar

ஒளிச்சுடர்

Oviyachudar

ஓவியச்சுடர்

Omar

an era

Omala

earth

Olikkodi

ஒளிக்கொடி

Oviyah

ஓவியா

Omja

born of cosmic unity

Omana

a woman

Olimanni

ஒளிமணி

Oviyakanal

ஓவியக்கனல்

Omkar

the sound of the sacred syllable

Omvati

sacred, having the power of Om

Olinilavu

ஒளிநிலவு

Oviyakani

ஓவியக்கனி

Omprakash

light of Om

Oviya

artist, beautiful drawing

Olipaavai

ஒளிப்பாவை

Oviyakodi

ஓவியக்கொடி

Ojastejo-Dyutidhara

The Lord Who is the possessor of Vitality, Effulgence and Beauty

Olipirai

ஒளிப்பிறை

Oviyakoomahal

ஓவியக்கோமகள்

Omswaroop

manifestation of divinity

Olirmaalai

ஒளிர்மலை

Oviyam

ஓவியம்

Oojam

enthusiasm

Olirmani

ஒளிர்மணி

Oviyamani

ஓவியமணி

Oorjit

powerful

Olirpirai

ஒளிர்பிறை

Oliyalaki

ஒளியழகி

Oviyamathi

ஓவியமதி

Oppilmani

purest of gems

Obaid

Small Slave

Oliyarasu

ஒளியரசு

Oviyapaavai

ஓவியப்பாவை

Ori

charitable king

Omar

Long-Lived.

Oliyizhai

ஒளியிழை