Baby Name GlossaryA (4182) | B (1614) | C (899) | D (1856) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (482) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2634) | T (541) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3234) | (287) | (429) | (148) | (134) | (44) | (121) | (137) | (31) | (198) | (54) | (1982) | (972) | (50) | (66) | (959) | (386) | (933) | (1064) | (76) | (3) | (37) | (422) | (3) | (85)

Parvatinandan

Lord Ganesh

Pathmasini

பத்மாசினி

Priyadarshini

delightful to look at

Pakshi

bird

Praver

chief

Prasannatma

The Lord Who is Ever Pure and All-Blissful Self

Perumal

Lord Venkateshwara

Prashanthini

பிரசாந்தினி

Pushpa

flower

Parnik

creeper

Parmeshwara

The Supreme Lord

Pandithurai

பாண்டித்துரை

Padmapati

Lord Vishnu

Prabhoota

The Lord Who is Full of Wealth and Knowledge

Piki

cuckoo

Pushkaraksha

The Lotus Eyed

Pireeyankan

பிரியங்கன்

Pankaj

lotus flower

Pragya

prowess

Pulish

name of a sage

Punya

The Lord Who is Supremely Pure

Pramesh

master of accurate knowledge

Puhalarasan

புகழரசன்

Parashuram

sixth incarnation of Lord Vishnu

Pervaiz

Breeze.

Pratima

icon, idol, statue

Pushkar

lotus, a lake

Prashant

calm and composed

Parvesh

Lord of celebration

Pavana

பவனா