Baby Name Glossary

A (4186) | B (1614) | C (899) | D (1856) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (508) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (670) | S (2672) | T (598) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3288) | (292) | (437) | (148) | (134) | (44) | (121) | (137) | (31) | (198) | (54) | (2019) | (1026) | (66) | (71) | (953) | (423) | (953) | (1069) | (71) | (4) | (39) | (517) | (3) | (4)
 

Paalan

பாலன்

 

Paandiyan

பாண்டியன்

 

Paapa-nashana

Destroyer of All Sins

 

Paavalan

பாவலன்

 

Paavan

purifier

 

Paavana

The One Who Ever Purifies

 

Paavana

The Lord Who Gives the Life Sustaining Power to the Atmospheric Air

 

Pachai

youthful, resourceful

 

Pachaimani

youthful, resourceful

 

Pachaimuthu

youthful, resourceful

 

Padamanuttamam

The Unequalled State of Perfection

 

Padma

Goddess Lakshmi

 

Padma Nibhekshana

The Lord Whose Eyes are as Beautiful as the Lotus

 

Padmagarbha

The Lord Who is Being Meditated upon in the Center of Lotus of Heart

 

Padmaja

born from lotus, Lakshmi

 

Padmajai

Born from lotus, Lakshmi

 

Padmakali

lotus bud

 

Padmal

lotus

 

Padmalaya

lake of lotuses

 

Padmalochana

lotuseyed

 

Padman

lotus

 

Padmanabh

one with lotus in his navel i.e. Vishnu

 

Padmanabha

The Lord Who has a Lotus (From Which the World Evolved) Growing on his Belly

 

Padmanabha

The Lord Who has the Lotus in his Navel

 

Padmanabha

Lord Vishnu

 

Padmanabha

The Lord Having a Navel With the Lotus

 

Padmapati

Lord Vishnu

 

Padmaroopa

like a lotus

 

Padmavati

Goddess Lakshmi

 

Padmi

The Lord Who has the Lotus in His Hand

 

Padmini

lotus

 

Pakeezah

Pure.

 

Pakhi

bird

 

Pakiya

பாக்கியா

 

Pakshi

bird

 

Palak

eyelash