Baby Name Glossary

A (4184) | B (1614) | C (899) | D (1859) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2131) | L (508) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (804) | Q (63) | R (669) | S (2680) | T (584) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (241) | Z (144) | (3249) | (296) | (431) | (149) | (134) | (44) | (121) | (137) | (31) | (198) | (54) | (1971) | (982) | (67) | (84) | (964) | (403) | (989) | (1076) | (69) | (4) | (4) | (494) | (3) | (5)
 

Ra'id

Leader, pioneer.

 

Raaga

ராகா

 

Raagavy

ராகவி

 

Raahil

Path guider.

 

Raakhi

symbol of protection;full moon in the Sravan month

 

Raakulan

ராகுலன்

 

Raameen

Obedient.

 

Raashid

Major, Adult, Orthodox, Guided, Intelligent.

 

Raayu

ராயு

 

Rabab

White cloud

 

Rabah

Gainer, winner

 

Rabar

A loving and caring person to all.

 

Rabbani

Divine.

 

Rabee

Spring.

 

Rabeea

Springtime, garden.

 

Rabi

Spring, breeze

 

Rabi'

Spring, breeze.

 

Rabia

Spring, Springtime.

 

Rabia

famous; godly

 

Rabiah

Greenery.

 

Rabiah, Rabeea

Garden, springtime

 

Rabit

Binding, Fastening.

 

Rabitah

Bond, tie.

 

Rabiya

Princess, Queen

 

Rabiyah

Hill

 

Rachana

creation

 

Rachit

Invention

 

Rachita

created

 

Rachna

construction, arrangement

 

Radeyah

Content, satisfied.

 

Radha

Krishna's lover, prosperity

 

Radhak

liberal

 

Radhakanta

Lord Krishna

 

Radhakrishna

Radha and Lord Krishna

 

Radhana

speech

 

Radhani

worship

 

Radhatanaya

son of Radha

 

Radhavallabh

Lord Krishna-beloved of Radha

 

Radheshyam

Lord Krishna

 

Radheya

Karna

 

Radhika

Radha

 

Radi

Satisfied, content

 

Radiyah, Radhiya

Content, satisfied