Baby Name GlossaryA (4185) | B (1614) | C (899) | D (1856) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (485) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2652) | T (548) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3244) | (288) | (431) | (148) | (134) | (44) | (121) | (139) | (31) | (198) | (54) | (1985) | (980) | (51) | (66) | (1030) | (400) | (960) | (1065) | (98) | (21) | (37) | (449) | (8) | (93)

Raaga

ராகா

Raagavy

ராகவி

Raakhi

symbol of protection;full moon in the Sravan month

Raameen

Obedient.

Rabab

White cloud

Rabeea

Springtime, garden.

Rabia

Spring, Springtime.

Rabia

famous; godly

Rabiah, Rabeea

Garden, springtime

Rabitah

Bond, tie.

Rabiya

Princess, Queen

Rabiyah

Hill

Rachana

creation

Rachita

created

Rachna

construction, arrangement

Radeyah

Content, satisfied.

Radha

Krishna's lover, prosperity

Radhana

speech

Radhani

worship

Radhika

Radha

Radiyah, Radhiya

Content, satisfied

Radwa, Radhwaa

a mountain in Medina

Raeesah

Princess; Noble lady.

Rafa, Rafa

Happiness, prosperity

Rafah

Pleasant, luxurious life

Rafal

to trail a garment

Rafeeqah

Friend; Soft-hearted.

Rafia

High, Sublime.

Rafiah

Sublime, exquisite

Rafidah

Support

Rafif

to gleam, shimmer

Rafiqah

Friend, companion.

Raghad

Pleasant.

Raghibah

Desiring, desirous.

Raghidah

Pleasant

Ragini

a melody

Raha

Peaceful

Rahaf

Delicate, fine

Raheemah

Merciful.

Rahila

One who travels.

Rahilah

One who travels.

Rahimah

Merciful, compassionate

Rahiq

Nectar

Rahma

Mercy.

Rahmaa

To have mercy upon.

Rahmah

Mercy

Raidah

Leader, pioneer.

Recently Added Baby Names