Baby Name GlossaryA (4185) | B (1614) | C (899) | D (1856) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (485) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2652) | T (548) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3244) | (288) | (431) | (148) | (134) | (44) | (121) | (139) | (31) | (198) | (54) | (1985) | (980) | (51) | (66) | (1030) | (400) | (960) | (1065) | (98) | (21) | (37) | (449) | (8) | (93)

Ra'id

Leader, pioneer.

Raaga

ராகா

Raagavy

ராகவி

Raahil

Path guider.

Raakhi

symbol of protection;full moon in the Sravan month

Raakulan

ராகுலன்

Raameen

Obedient.

Raashid

Major, Adult, Orthodox, Guided, Intelligent.

Raayu

ராயு

Rabab

White cloud

Rabah

Gainer, winner

Rabar

A loving and caring person to all.

Rabbani

Divine.

Rabee

Spring.

Rabeea

Springtime, garden.

Rabi

Spring, breeze

Rabi'

Spring, breeze.

Rabia

famous; godly

Rabia

Spring, Springtime.

Rabiah

Greenery.

Rabiah, Rabeea

Garden, springtime

Rabit

Binding, Fastening.

Rabitah

Bond, tie.

Rabiya

Princess, Queen

Rabiyah

Hill

Rachana

creation

Rachit

Invention

Rachita

created

Rachna

construction, arrangement

Radeyah

Content, satisfied.

Radha

Krishna's lover, prosperity

Radhak

liberal

Radhakanta

Lord Krishna

Radhakrishna

Radha and Lord Krishna

Radhana

speech

Radhani

worship

Radhatanaya

son of Radha

Radhavallabh

Lord Krishna-beloved of Radha

Radheshyam

Lord Krishna

Radheya

Karna

Radhika

Radha

Radi

Satisfied, content

Radiyah, Radhiya

Content, satisfied

Recently Added Baby Names