Baby Name GlossaryA (4182) | B (1614) | C (899) | D (1856) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (482) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2634) | T (541) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3234) | (287) | (429) | (148) | (134) | (44) | (121) | (137) | (31) | (198) | (54) | (1982) | (972) | (50) | (66) | (959) | (386) | (933) | (1064) | (76) | (3) | (37) | (422) | (3) | (85)

Umaymah

Young mother

Ullaganangai

உலகநங்கை

Uthra

உத்ரா

Upama

comparison

Ushma

eat

Usri

a river

Umaynah

She was a narrator of Hadith.

Ullakarasi

உலகஅரசி

Uvagai

உவகை

Upasana

veneration

Uthami

honest

Umayrah

She was the daughter of Alqamah.

Ullakirai

உலகிறை

Uvarani

யுவராணி

Udaya

dawn

Ura

the heart

Utpala

lotus

Umm Kalthum

Name of the Prophets daughter

Ullakolli

உலகொளி

Uyirmai

உயிர்மை

Udita

one who has risen

Urja

energy

Utpalini

lotus pond

Umm Kulthum

One with round face.

Ullakoviyam

உலகோவியம்

Uzhi

ஊழி

Uditi

rising

Urmi

wave

Utsa

spring

Umm-e-kulsum

The mother of kulsum.

Ullolli

உள்ளொளி

Uzhichelvi

ஊழிச்செல்வி

Ujas

bright

Urmila

wife of Lakshmana

Uttara

a star

Ummayyah

She was a narrator of Hadith.

Uma

உமா

Uzhichudar

ஊழிச்சுடர்

Ujjanini

an ancient city

Urmila, Urmil

wife of Lakshmana - Lord Rama's brother

Ubab, Ubaab

Waves, heavy rain

Umnia

Gift.

Umabharathy

உமாபாரதி

Uzhikathir

ஊழிக்கதிர்

Ujjwala

bright, lustrous

Urmimala

garland of waves

Ubah

Flower.

Umniyah

a wish, an aspiration

Umayal

உமையாள்

Uzhimanni

ஊழிமணி