Baby Name GlossaryA (4182) | B (1614) | C (899) | D (1856) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (482) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2634) | T (541) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3234) | (287) | (429) | (148) | (134) | (44) | (121) | (137) | (31) | (198) | (54) | (1982) | (972) | (50) | (66) | (959) | (386) | (933) | (1064) | (76) | (3) | (37) | (422) | (3) | (85)

Vinay

விநய்

Victor

விக்டர்

Vari

water; sea

Valli

வள்ளி

Vyavasaya

The Lord Who is Resolute

Vikramaditya

a famous king

Vinata

humble, mother of Garuda

Veena

a musical instrument (Beena)

Vathani

வதனி

Vatsala

The Lord Who Loves His Devotees

Viplab

floating, revolution

Vishnumaya

Goddess Parvati

Vinoji

வினோஜ்

Vishodhana

The Great Purifier

Vishvajit

one who conquers the universe

Vyala

The Lord Who Cannot be Caught Like the Great Serpent

Valavan

skillful

Vaheeshan

வாகீசன்

Vamshavardhana

The Lord Who Makes Dynasties Grow

Vrajanadan

Lord Krishna

Vedya

The Lord Who can be Known

Vasuman

born of fire

Velalakan

வேலழகன்

Vama

woman

Vanya

Gracious gift of god

Vardhana

The Lord Who is the Nurturer and Nourisher

Vanadurga

Goddess Parvati

Vardaniya

Giver of good fortune

Vardhamana

The Lord Who can Grow Himself into any Dimensions

Vibhishan

a character from the epic Ramayana