Baby Name GlossaryA (4185) | B (1614) | C (899) | D (1856) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (988) | I (677) | J (1191) | K (2130) | L (485) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (669) | S (2652) | T (548) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3244) | (288) | (431) | (148) | (134) | (44) | (121) | (139) | (31) | (198) | (54) | (1985) | (980) | (51) | (66) | (1030) | (400) | (960) | (1065) | (98) | (21) | (37) | (449) | (8) | (93)

Yaalini

Melodious

Yaalini

யாழினி

Yaalisai

Melodious

Yaarlarasan

யாழரசன்

Yaarlini

யாழினி

Yaarlmynthan

யாழ்மைந்தன்

Yaarlvaenthan

யாழ்வேந்தன்

Yadav

lord Krishna, descedent of Yadu

Yadavendra

lord Krishna

Yadunandan

lord Krishna

Yadunath

lord Krishna

Yaduraj

lord Krishna

Yadushreshta

The Lord Who is the Greatest Among Yadus

Yaduvir

lord Krishna

Yafi

A narrator of hadith.

Yafiah

High

Yaghnam

A narrator of hadith.

Yagna

ceremonial rites to God

Yahya

A Prophets name (John)

Yahyaa

Prophet's name

Yajat

Lord Shiva

Yajna

The Lord Who is Personification of Sacrifice

Yajna

worship

Yajna

The Lord Who has the Form of Sincere and Peaceful Co-Existence

Yajnabhrit

The Lord Who Accepts Yajna

Yajnabhuka

The Receiver of All that is Offered

Yajnadhar

Lord Vishnu

Yajnaguhyam

The Lord Who is the Secret of Yajna

Yajnakrit

The Lord Who Created Yajna

Yajnanga

The Lord Whose Limbs are the Things Employed in Yajna

Yajnantakrit

The Lord Who Performs the Concluding Act of the Yajna

Yajnapati

The Lord of All Yajnas

Yajnarup

Lord Krishna

Yajnasadhana

The Lord Who Fulfils All Yajnas

Recently Added Baby Names