Baby Name Glossary

A (4185) | B (1614) | C (899) | D (1864) | E (479) | F (254) | G (1157) | H (989) | I (677) | J (1191) | K (2131) | L (508) | M (2319) | N (884) | O (69) | P (803) | Q (63) | R (670) | S (2674) | T (600) | U (248) | V (836) | W (105) | Y (238) | Z (144) | (3287) | (291) | (438) | (148) | (134) | (44) | (122) | (137) | (31) | (198) | (54) | (2029) | (1050) | (69) | (72) | (955) | (428) | (961) | (1072) | (70) | (4) | (39) | (507) | (3) | (4)
 

Yaalini

Melodious

 

Yaalini

யாழினி

 

Yaalisai

Melodious

 

Yaarlarasan

யாழரசன்

 

Yaarlini

யாழினி

 

Yaarlmynthan

யாழ்மைந்தன்

 

Yaarlvaenthan

யாழ்வேந்தன்

 

Yadav

lord Krishna, descedent of Yadu

 

Yadavendra

lord Krishna

 

Yadunandan

lord Krishna

 

Yadunath

lord Krishna

 

Yaduraj

lord Krishna

 

Yadushreshta

The Lord Who is the Greatest Among Yadus

 

Yaduvir

lord Krishna

 

Yafi

A narrator of hadith.

 

Yafiah

High

 

Yaghnam

A narrator of hadith.

 

Yagna

ceremonial rites to God

 

Yahya

A Prophets name (John)

 

Yahyaa

Prophet's name

 

Yajat

Lord Shiva

 

Yajna

worship

 

Yajna

The Lord Who has the Form of Sincere and Peaceful Co-Existence

 

Yajna

The Lord Who is Personification of Sacrifice

 

Yajnabhrit

The Lord Who Accepts Yajna

 

Yajnabhuka

The Receiver of All that is Offered

 

Yajnadhar

Lord Vishnu

 

Yajnaguhyam

The Lord Who is the Secret of Yajna

 

Yajnakrit

The Lord Who Created Yajna

 

Yajnanga

The Lord Whose Limbs are the Things Employed in Yajna

 

Yajnantakrit

The Lord Who Performs the Concluding Act of the Yajna

 

Yajnapati

The Lord of All Yajnas

 

Yajnarup

Lord Krishna

 

Yajnasadhana

The Lord Who Fulfils All Yajnas