Babynames starting letter ரA (6683) | B (1926) | C (1045) | D (2208) | E (740) | F (429) | G (1382) | H (1322) | I (921) | J (1568) | K (2523) | L (774) | M (2725) | N (1284) | O (188) | P (1018) | Q (104) | R (1069) | S (3724) | T (834) | U (315) | V (940) | W (198) | X (14) | Y (398) | Z (436) | (3236) | (287) | (430) | (148) | (134) | (44) | (121) | (137) | (33) | (198) | (54) | (1983) | (972) | (50) | (66) | (996) | (389) | (958) | (1064) | (98) | (21) | (37) | (423) | (8) | (85) | (129) | (69) | (2)
Title Meaning Add to Collection
ரதிகரன் பிரியத்தை அளிப்பவன்
ரவிகரன் சூரிய கிரணம் (ரவி= சூரியன்)
ரிதேஷ் Rithesh
ரித்திக் Rithik
ரித்விக் Rithvik
ரிஷப் Rishab
ரிஷி Rishi
ரிஷிகேஷ் Rishikesh
ரிஷித் Rishid
ரிஷிவம்சன் Rishivamsan
ருசிகரன் இனிமை அளிப்பது