க்ஷீராப்திதனயை

My Baby List

You haven't added any name to this list. Start Your Search Here SEARCH and Add Your Own List of names for printing laterName

க்ஷீராப்திதனயை

Meaning

லட்சுமி தேவி

Gender

Baby Girl

You will also Like This

Displaying 301 - 360 of 15965

யாமளை

பார்வதி தேவி

பஞ்சமி

பார்வதி தேவி

சடாட்சரி

பார்வதி தேவி

சைலபுத்திரி தேவி

பார்வதி தேவி

பரமகலை

பார்வதி தேவி

சடாதரி

பார்வதி தேவி

ஞானவல்லியம்

பார்வதி தேவி

பரமேசுவரி

பார்வதி தேவி

சடாதாரி

பார்வதி தேவி

திகம்பரி

பார்வதி தேவி

பரிபூரணி

பார்வதி தேவி

சதி

பார்வதி தேவி

திரிபுரசுந்தரி

பார்வதி தேவி

பருப்பதி

பார்வதி தேவி

சம்பவை

பார்வதி தேவி

திரிலோசனி

பார்வதி தேவி

பருவதவர்த்தனி

பார்வதி தேவி

சவுந்தரி

பார்வதி தேவி

துர்க்கை

பார்வதி தேவி

பருவதி

பார்வதி தேவி

சாத்தவி

பார்வதி தேவி

துருவை

பார்வதி தேவி

பரைச்சி

பார்வதி தேவி

காமக்கோட்டி

பார்வதி தேவி

சாம்பவி

பார்வதி தேவி

நகநந்தினி

பார்வதி தேவி

காமாட்சி

பார்வதி தேவி

சாமளை

பார்வதி தேவி

நாயகி

பார்வதி தேவி

கிரிசை

பார்வதி தேவி

சித்தை

பார்வதி தேவி

நாரி

பார்வதி தேவி

கிரிஜா

பார்வதி தேவி

சிவதூதி

பார்வதி தேவி

நிர்க்குணி

பார்வதி தேவி

நிரஞ்சனி

பார்வதி தேவி

கோமதி

பார்வதி தேவி

சிவப்பிரியை

பார்வதி தேவி

நிரந்தரி

பார்வதி தேவி

கோரி

பார்வதி தேவி

சிவவல்லபை

பார்வதி தேவி

நிருமலி

பார்வதி தேவி

சகமீன்றவள்

பார்வதி தேவி

சிற்பரை

பார்வதி தேவி

நீலமேனியள்

பார்வதி தேவி

சகலமங்கலை

பார்வதி தேவி

சின்மயை

பார்வதி தேவி

பகவதி

பார்வதி தேவி

சங்கரி

பார்வதி தேவி

சுவாகை

பார்வதி தேவி

ஆனந்தி

பார்வதி தேவி

ஏகை

பார்வதி தேவி

அநந்தவிபவை

பார்வதி தேவி

இகன்மகள்

பார்வதி தேவி

ஐமவதி

பார்வதி தேவி

அபிராமி

பார்வதி தேவி

இந்திராட்சி

பார்வதி தேவி

கங்காளி

பார்வதி தேவி

அம்பா

பார்வதி தேவி

இமயவதி

பார்வதி தேவி