பூரவாகினி

My Baby List

You haven't added any name to this list. Start Your Search Here SEARCH and Add Your Own List of names for printing later

Name

பூரவாகினி

Meaning

சரஸ்வதி

Gender

Baby Girl

You will also Like This

Displaying 1 - 60 of 15861

 

வாணி

சரஸ்வதி

 

பனுவலாட்டி

சரஸ்வதி

 

பாமகள்

சரஸ்வதி

 

பாமுதல்வி

சரஸ்வதி

 

பாரதி

சரஸ்வதி

 

நாமகள்

சரஸ்வதி

 

ஞானவாகினி

சரஸ்வதி

 

சாவித்ரி

சரஸ்வதி

 

தூயாள்

சரஸ்வதி

 

ஞான அமிலி

சரஸ்வதி

 

பிராமி

சரஸ்வதி

 

வேதா

சரஸ்வதி

 

இசை மடந்தை

சரஸ்வதி

 

சாஸ்த்ரா

சரஸ்வதி

 

காயத்ரி

சரஸ்வதி

 

ஞானாம்பிகை

சரஸ்வதி

 

சாரதா

சரஸ்வதி

 

சங்கீதா

சரஸ்வதி

 

வீணாதாரிணி

சரஸ்வதி

 

வித்யா

சரஸ்வதி

 

ஆதிகாரணி

சரஸ்வதி

 

சகலகலாவல்லி

சரஸ்வதி

 

கலைமகள்

சரஸ்வதி

 

வேதநாயகி

லட்சுமி தேவி

 

வேதமுதல்வி

லட்சுமி தேவி

 

க்ஷீராப்திதனயை

லட்சுமி தேவி

 

ஸ்ரீ

லட்சுமி தேவி

 

ஸ்ரீதேவி

லட்சுமி தேவி

 

வாமலோசனை

லட்சுமி தேவி

 

வாமா

லட்சுமி தேவி

 

வாமை

லட்சுமி தேவி

 

வித்யாலட்சுமி

லட்சுமி தேவி

 

விந்தை

லட்சுமி தேவி

 

விமலை

லட்சுமி தேவி

 

விஜயலட்சுமி

லட்சுமி தேவி

 

விஜயலட்சுமி

லட்சுமி தேவி

 

வேதநாயகி

லட்சுமி தேவி

 

வேதமுதல்வி

லட்சுமி தேவி

 

லட்சுமி

லட்சுமி தேவி

 

வரவண்ணினி

லட்சுமி தேவி

 

வனசை

லட்சுமி தேவி

 

வித்யாலட்சுமி

லட்சுமி தேவி

 

விந்தை

லட்சுமி தேவி

 

விமலை

லட்சுமி தேவி

 

வனசை

லட்சுமி தேவி

 

வாமலோசனை

லட்சுமி தேவி

 

வாமா

லட்சுமி தேவி

 

வாமை

லட்சுமி தேவி

 

மலர்மங்கை

லட்சுமி தேவி

 

மறைத்தலைவி

லட்சுமி தேவி

 

மாதிரு

லட்சுமி தேவி

 

மாறிருமார்பினள்

லட்சுமி தேவி

 

முண்டகாசனை

லட்சுமி தேவி

 

முத்தி

லட்சுமி தேவி

 

முளரிப்பாவை

லட்சுமி தேவி

 

வரவண்ணினி

லட்சுமி தேவி

 

மகாலட்சுமி

லட்சுமி தேவி

 

மங்கலை

லட்சுமி தேவி