மாறிருமார்பினள்

My Baby List

You haven't added any name to this list. Start Your Search Here SEARCH and Add Your Own List of names for printing laterName

மாறிருமார்பினள்

Meaning

லட்சுமி தேவி

Gender

Baby Girl

You will also Like This

Displaying 241 - 300 of 15965

பவதி

பார்வதி தேவி

மகதி

பார்வதி தேவி

மாமாயை

பார்வதி தேவி

விமலை

பார்வதி தேவி

பவானி

பார்வதி தேவி

வேதமுதல்வி

பார்வதி தேவி

மகாதேவி

பார்வதி தேவி

மாயேசுரி

பார்வதி தேவி

வேதநாயகி

பார்வதி தேவி

பார்க்கவி

பார்வதி தேவி

ஸ்கந்தமாதா

பார்வதி தேவி

மகாமாயை

பார்வதி தேவி

மாயை

பார்வதி தேவி

பார்ப்பதி

பார்வதி தேவி

மகேசுவரி

பார்வதி தேவி

மிருடானி

பார்வதி தேவி

பிங்கலை

பார்வதி தேவி

மங்கலை

பார்வதி தேவி

மிருதி

பார்வதி தேவி

பிரதானபுருடேச்சுரி

பார்வதி தேவி

மதங்கி

பார்வதி தேவி

முக்கண்ணி

பார்வதி தேவி

பிரதானை

பார்வதி தேவி

மயேசுவரி

பார்வதி தேவி

மேனைமகள்

பார்வதி தேவி

பிரமவிஞ்சை

பார்வதி தேவி

மரகதவல்லி

பார்வதி தேவி

யாமளை

பார்வதி தேவி

புங்கவி

பார்வதி தேவி

மலைமகள்

பார்வதி தேவி

லோபை

பார்வதி தேவி

புண்ணியமுதல்வி

பார்வதி தேவி

மலைவளர்காதலி

பார்வதி தேவி

வரதை

பார்வதி தேவி

புராணை

பார்வதி தேவி

மனோன்மணி

பார்வதி தேவி

வரவண்ணினி

பார்வதி தேவி

புருடமோகினி

பார்வதி தேவி

மாகேச்சுவரி

பார்வதி தேவி

வல்லபி

பார்வதி தேவி

புவனை

பார்வதி தேவி

மாதங்கி

பார்வதி தேவி

வாக்கியை

பார்வதி தேவி

பூதநாயகி

பார்வதி தேவி

மாதா

பார்வதி தேவி

வாகீசுவரி

பார்வதி தேவி

பைரவி

பார்வதி தேவி

மாதேவி

பார்வதி தேவி

வாமி

பார்வதி தேவி

பொன்மலைவல்லி

பார்வதி தேவி

மாபெலை

பார்வதி தேவி