லட்சுமி

My Baby List

You haven't added any name to this list. Start Your Search Here SEARCH and Add Your Own List of names for printing laterName

லட்சுமி

Meaning

லட்சுமி தேவி

Gender

Baby Girl

You will also Like This

Displaying 361 - 420 of 15965

அனந்தவிபவை

பார்வதி தேவி

உமாதேவி

பார்வதி தேவி

அனுபவை

பார்வதி தேவி

உமை

பார்வதி தேவி

ஆரணங்கு

பார்வதி தேவி

உமையவள்

பார்வதி தேவி

ஆரணி

பார்வதி தேவி

உமையாள்

பார்வதி தேவி

ஆரியை

பார்வதி தேவி

உலகமீன்றாள்

பார்வதி தேவி

ஆவரணி

பார்வதி தேவி

ஏகை

பார்வதி தேவி

ஆனந்தி

பார்வதி தேவி

ஐமவதி

பார்வதி தேவி

அநந்தவிபவை

பார்வதி தேவி

இகன்மகள்

பார்வதி தேவி

கங்காளி

பார்வதி தேவி

அபிராமி

பார்வதி தேவி

இந்திராட்சி

பார்வதி தேவி

கபாலி

பார்வதி தேவி

அம்பா

பார்வதி தேவி

இமயவதி

பார்வதி தேவி

கவுமாரி

பார்வதி தேவி

அம்பாள்

பார்வதி தேவி

இமயவல்லி

பார்வதி தேவி

இமாசலை

பார்வதி தேவி

கன்னி

பார்வதி தேவி

அம்பிகை

பார்வதி தேவி

அகசை

பார்வதி தேவி

அகிலாண்டநாயகி

பார்வதி தேவி

அங்கணி

பார்வதி தேவி

அத்திநந்தனி

பார்வதி தேவி

அந்திரி

பார்வதி தேவி

சினமிகா

சினம் + மிகா =சினமிகா, கோபம் அறியாதவள்

மிகலவள்

பெருமை நிறைந்தவள்

நுவலி

பேச்சுக்கு அரசி

கமழி

கமழி

அருளாசினி

தெய்வ அருளும் ஆசியும் நிறைந்தவள்

மீயாழ்

மேன்மையான யாழ்

நகுநா

நகு என்றால் சிரிப்பு; நா என்றால் நெற்கதிர்; நகுநா என்றால் சிரிக்கும் நெற்கதிர் என கொள்ளலாம்

மாரிக்கா

மழையின் சோலை

கோவிலோன்

தலைவன்

கயன்னங்கை

கயல் + நங்கை = கயன்னங்கை ; கடற்கண்ணி

சிற்பிகா

சிற்பிகளின் சோலை

மேனிகா

அழகு மேனியால் ஆன சோலை

மென்பனி

மென்னையான பனியைப் போன்றவள்

அறமொழி

அறம் - நன்னெறி

அறவன்னை

அறம் - நன்னெறி

அறயாழ்

அறம் - நன்னெறி

அறவாகை

அறம் - நன்னெறி

அறவடிவு

அறம் - நன்னெறி

அறவாணி

அறம் - நன்னெறி

அறவொளி

அறம் - நன்னெறி

அறவணி

அறம் - நன்னெறி