Kadambari

My Baby List

You haven't added any name to this list. Start Your Search Here SEARCH and Add Your Own List of names for printing laterName

Kadambari

Meaning

Goddess

Gender

Baby Girl

You will also Like This

Displaying 361 - 420 of 15965

கங்காளி

பார்வதி தேவி

அம்பா

பார்வதி தேவி

இமயவதி

பார்வதி தேவி

கபாலி

பார்வதி தேவி

அம்பாள்

பார்வதி தேவி

இமயவல்லி

பார்வதி தேவி

கவுமாரி

பார்வதி தேவி

அம்பிகை

பார்வதி தேவி

இமாசலை

பார்வதி தேவி

கன்னி

பார்வதி தேவி

அம்பை

பார்வதி தேவி

இலலிதை

பார்வதி தேவி

காத்தியாயனி

பார்வதி தேவி

அமிர்தை

பார்வதி தேவி

ஈசுவரி

பார்வதி தேவி

அற்புதை

பார்வதி தேவி

ஈசை

பார்வதி தேவி

அறச்செல்வி

பார்வதி தேவி

உடையாள்

பார்வதி தேவி

அனந்தவிபவை

பார்வதி தேவி

உமா

பார்வதி தேவி

அனுபவை

பார்வதி தேவி

உமாதேவி

பார்வதி தேவி

ஆரணங்கு

பார்வதி தேவி

உமை

பார்வதி தேவி

ஆரணி

பார்வதி தேவி

உமையவள்

பார்வதி தேவி

ஆரியை

பார்வதி தேவி

உமையாள்

பார்வதி தேவி

அத்திநந்தனி

பார்வதி தேவி

அந்திரி

பார்வதி தேவி

அகசை

பார்வதி தேவி

அகிலாண்டநாயகி

பார்வதி தேவி

அங்கணி

பார்வதி தேவி

சினமிகா

சினம் + மிகா =சினமிகா, கோபம் அறியாதவள்

மிகலவள்

பெருமை நிறைந்தவள்

நுவலி

பேச்சுக்கு அரசி

கமழி

கமழி

கயன்னங்கை

கயல் + நங்கை = கயன்னங்கை ; கடற்கண்ணி

சிற்பிகா

சிற்பிகளின் சோலை

மேனிகா

அழகு மேனியால் ஆன சோலை

மென்பனி

மென்னையான பனியைப் போன்றவள்

அருளாசினி

தெய்வ அருளும் ஆசியும் நிறைந்தவள்

மீயாழ்

மேன்மையான யாழ்

நகுநா

நகு என்றால் சிரிப்பு; நா என்றால் நெற்கதிர்; நகுநா என்றால் சிரிக்கும் நெற்கதிர் என கொள்ளலாம்

மாரிக்கா

மழையின் சோலை

கோவிலோன்

தலைவன்

அறவிறலி

அறம் - நன்னெறி

அறமுத்து

அறம் - நன்னெறி

அறவரண்

அறம் - நன்னெறி

அறவின்பம்

அறம் - நன்னெறி

அறமுரசு

அறம் - நன்னெறி

அறவல்லி

அறம் - நன்னெறி

அறவெரி

அறம் - நன்னெறி