அழகிய‌ தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

அழகிய‌ தமிழ் மகள் பெயர்கள். அருமையான‌ உச்சரிப்பும், பொருளும் அடங்கிய‌ இனிய‌ தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தைக்காக‌.

அழகிய நல்லாள்
பூங்குழலி
தமிழினி
அகிலா
அகை
அணி
அணிமலர்
அதரா
அதிரா
அனிச்சா
அன்னம்
அன்பு
அமரா
அமலா
அமலி
அமலை
அமுதினி
அயினி
அரண்யா
அரலை
அரிவை
அரும்பு
அறலி
அலரி
அலர்
அல்லி
அழகி
அவினி
அவிரா
இசை
இதழா
இனிமை
இனியா
இனியா
இன்சுவை
இன்தமிழ்
இன்னிசை
இன்பா
இளநிலா
இளவேனில்
இழையினி
ஈரநிலா
உசிதா
உவகை
எமி
எயினி
எழிலி
எழிலோவியா
எழில்
ஐயை
ஓவியா
கண்ணகி
கண்ணம்மா
கண்மணி
கனலி
கனிமொழி
கமனி
கமழி
கமழ்மலர்
கயலாள்
கயல்
கயல்கண்ணி
கயல்விழி
கயில்
கலா
கலினி
கலை
கலைச்செல்வி
கல்வி
கவிகை
கவினி
காந்தள்
காயா
கார்க்குழலி
குறிஞ்சி
குழல்மொழி
குவளை
கொன்றை
கோதை
கோமகள்
சாலினி
சிதரா
சினமிகா
சீர்த்தி
சுடர்
ஒளி
சுனை
செல்வி
செவ்வி
தமிழினி
தமிழ்செல்வி
தமிழ்மகள்