'சா' என்ற எழுத்தில் ஆரம்பிக்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

'சா' என்ற எழுத்தில் ஆரம்பிக்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் தேடுகிறீர்களா. இதோ 1990களில் பிரபலமாக‌ பரவலாக‌ அறியப்பட்ட‌ சில‌ பெயர்கள் உங்களுக்காக‌.

சாந்தி
சாரதா
சாக்ஷி
சாந்தீபினி
சாகித்யா
சாகம்பரி
சாத்வீகா
சாருலதா
சாரநாயகி
சாவித்திரி
சாமுண்டி