சுராதிபName

சுராதிப

Meaning

சுரர்களுக்கு/ தேவர்களுக்குத் தலைவன் இந்திரன்)

Gender

Baby Boy