நிசாதிபName

நிசாதிப

Meaning

நிசி/ இரவின் தலைவன்/சந்திரன்

Gender

Baby Boy