பஹுகரன்Name

பஹுகரன்

Meaning

பல கை உடையான்; நகர சுத்தி செய்பவன்

Gender

Baby Boy