ம்ருகதரன்Name

ம்ருகதரன்

Meaning

சந்திரன் ( மானைத் தாங்குபவன்)

Gender

Baby Boy