ஹலதரன்Name

ஹலதரன்

Meaning

பலராமன் (கலப்பையைத் தாங்குபவன்)

Gender

Baby Boy