ஈகவரசி

My Baby List

You haven't added any name to this list. Start Your Search Here SEARCH and Add Your Own List of names for printing later

Name

ஈகவரசி

Meaning

--

Gender

Baby Girl

You will also Like This

Displaying 1 - 60 of 15718

 

ஸ்கந்தமாதா

பார்வதி தேவி

 

வேதமுதல்வி

பார்வதி தேவி

 

வேதநாயகி

பார்வதி தேவி

 

விமலை

பார்வதி தேவி

 

விந்தை

பார்வதி தேவி

 

வாமி

பார்வதி தேவி

 

வாகீசுவரி

பார்வதி தேவி

 

வாக்கியை

பார்வதி தேவி

 

வல்லபி

பார்வதி தேவி

 

வரவண்ணினி

பார்வதி தேவி

 

வரதை

பார்வதி தேவி

 

லோபை

பார்வதி தேவி

 

யாமளை

பார்வதி தேவி

 

மேனைமகள்

பார்வதி தேவி

 

முக்கண்ணி

பார்வதி தேவி

 

மிருதி

பார்வதி தேவி

 

மிருடானி

பார்வதி தேவி

 

மாயை

பார்வதி தேவி

 

மாயேசுரி

பார்வதி தேவி

 

மாமாயை

பார்வதி தேவி

 

மாபெலை

பார்வதி தேவி

 

மாதேவி

பார்வதி தேவி

 

மாதா

பார்வதி தேவி

 

மாதங்கி

பார்வதி தேவி

 

மாகேச்சுவரி

பார்வதி தேவி

 

மனோன்மணி

பார்வதி தேவி

 

மலைவளர்காதலி

பார்வதி தேவி

 

மலைமகள்

பார்வதி தேவி

 

மரகதவல்லி

பார்வதி தேவி

 

மயேசுவரி

பார்வதி தேவி

 

மதங்கி

பார்வதி தேவி

 

மங்கலை

பார்வதி தேவி

 

மகேசுவரி

பார்வதி தேவி

 

மகாமாயை

பார்வதி தேவி

 

மகாதேவி

பார்வதி தேவி

 

மகதி

பார்வதி தேவி

 

பொன்மலைவல்லி

பார்வதி தேவி

 

பைரவி

பார்வதி தேவி

 

பூதநாயகி

பார்வதி தேவி

 

புவனை

பார்வதி தேவி

 

புருடமோகினி

பார்வதி தேவி

 

புராணை

பார்வதி தேவி

 

புண்ணியமுதல்வி

பார்வதி தேவி

 

புங்கவி

பார்வதி தேவி

 

பிரமவிஞ்சை

பார்வதி தேவி

 

பிரதானை

பார்வதி தேவி

 

பிரதானபுருடேச்சுரி

பார்வதி தேவி

 

பிங்கலை

பார்வதி தேவி

 

பார்ப்பதி

பார்வதி தேவி

 

பார்க்கவி

பார்வதி தேவி

 

பவானி

பார்வதி தேவி

 

பவதி

பார்வதி தேவி

 

பரைச்சி

பார்வதி தேவி

 

பருவதி

பார்வதி தேவி

 

பருவதவர்த்தனி

பார்வதி தேவி

 

பருப்பதி

பார்வதி தேவி

 

பரிபூரணி

பார்வதி தேவி

 

பரமேசுவரி

பார்வதி தேவி

 

பரமகலை

பார்வதி தேவி

 

பஞ்சமி

பார்வதி தேவி