கடம்பவாணி

My Baby List

You haven't added any name to this list. Start Your Search Here SEARCH and Add Your Own List of names for printing laterName

கடம்பவாணி

Meaning

கடம்பு-மரம்

Gender

Baby Girl

You will also Like This

Displaying 61 - 120 of 15965

வித்யா

சரஸ்வதி

வீணாதாரிணி

சரஸ்வதி

சங்கீதா

சரஸ்வதி

ஞானாம்பிகை

சரஸ்வதி

சாஸ்த்ரா

சரஸ்வதி

வேதா

சரஸ்வதி

ஞான அமிலி

சரஸ்வதி

சாவித்ரி

சரஸ்வதி

பூரவாகினி

சரஸ்வதி

நாமகள்

சரஸ்வதி

பாரதி

சரஸ்வதி

பாமுதல்வி

சரஸ்வதி

பாமகள்

சரஸ்வதி