அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள், பெண் குழந்தை‍ பெயர்கள்

புதுமையான‌ அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள் பெண் குழந்தைகளுக்குச் சூட்டுவதற்காக‌. ந, நா எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்க‌ளின் பட்டியல். Baby Girl Names for Anusham Nakshatra with Meaning (Tamil).

Name Tamil Meaning
Naganandini நாகநந்தினி Mountain Born
Nagandini நகந்தினி Gem
Naganika நகநிக Serpent Maiden
Nagaraja நகரச lord nagaraja
Nagashree நகஸ்ரீ Snake Goddess
Nagaveni நாகவேணி
Nageena நகென Gem, Parvati
Nageswari நாகேஸ்வரி King Of Snakes
Nagi நகி Creeper of Betel
Nagila நகில
Nagina நகின Jewel
Nagini ணகினி
Naglata நாகலட Song
Nagmani நாகமணி A Creeper
Nagmati நாகமதி Sindoor
Nagrenu நகரெனு A drink of water
Nahar நாகர் The Day
Nahla நஹ்ள A drink (of water)
Nahlah நஹ்லாஹ் Delight
Naidhrua ணைட்ஹ்ருஅ Parvati; Almost Perfect
Naija நிஜ Daughter of wisdom
Naila நில Acquirer
Naima நிம Belonging To One
Naimah நைமாஹ் Delight
Naimisha நிமிஷ Success
Naina நைனா Eyes
Naina - Akshu ணைநஆக்ஸ்ஹு
Nainika நைநிக Pupil Of The Eye
Nainshi நைன்ஷி
Nainvitha Beauty
Nainza நின்சா two eyes
Nairiti நைரிடி Apsara
Naisha நிஷா Special
naishada poetry
Naishadha நிஷாத Poetry
Naishi நிஷி
Naishitha Alert
Naitee நிதி
Naithika
Naivanya
Naivedhi நிவேதி prasad offered to god
Naivy நைவி blue related
Najaah நஜாஹ் Success
Najah நஜாஹ் Of noble birth
Najat நஜாத் Safety
Najeeba நஜீப Of noble birth
Najibah, Najeeba நஜீபா Safe
Najiya நசிய Safe
Najiyah நஜியாஹ் Parvati
Najla நஜ்ல Of wide eyes
Najma நஜ்மா Sorry
Najwa நஜ்வா Confidential talk
Najya நசய Victorious
Nakhatra Raising Star
Nakiska நகிச்க
Nakshathra நக்ஷத்திர the star
Nakshthra நக்ஷத்திர star
Nakti நகட்டி Night
Nakula நகுல Goddess Parvati
Nalamda நலமட An ancient university
Nalanda நலந்தா
Nalayani நலயணி
Nalika நலிக Lotus
Nalina நளின Lotus
Nalinaakshi நலிநாக்ஷி Lotus eyed
Nalinakshi நளினக்ஷி Lotus, Cute
Nalini நளினி Lotus
Nalinikant நலிநிகன்ட் Excellent Girl
Nallammai நல்லம்மை Excellent Queen
Nallarasi நல்லரசி Excellent and Sweet
Nallini நல்லினி One who bowed
Namaha நமஹா Respect
Namana னமான Bending
Namanika நமானிக்க Confident and Sweet
Namanshi நமன்ஷி
Namasvi நமாஸ்வி பார்வதி தேவி
Nambini நம்பிணி
Namda நமட
Namdaadaevi நம்டாடேவி
Namdana நம்டன
Namdini நமதினி
Namdita நம்டிட
Name நேம் One whose life is the song of Naam
Namgeet நம்கீட் Polite
Nami நமி One Of Vishnu s Name
namirtha
Namis நமிஸ்
Namisha நமிஷா One who sings praises of Naam
Namita நமிதா Humble
Namitha நமீதா jackal or hyena
Namjas நம்ஜஸ் One who lives absorbed in Naam
Namjeev நம்ஜீவ் The light of Naam
Namjot நம்ஜோட் Absorbed in the Lord s Essence
Namleen நம்லீன் One who loves the Lord s Being
Nampreet நம்ப்ரீத் One who becomes the embodiment of Naam
Namrah நம்ராஹ் Tigress
Namrata நம்ரட்ட Politeness
Namratha நம்ரத modesty
Namroop நம்ரூப் Derived From Ann
Namuchi நமுசி Kama; Tight; Permanent