தி, தீ, து,தே எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பெண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌. தி, தீ, து,தே எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெய்ர்களின் பட்டியல் ‍ பக்கம்.

தமிழ் குழந்தை பெயர்கள் பக்கம்.

Name Numerology No Total Name Numerology No Total
Deepti
தீப்தி
9 27 Devaki
தேவகி
1 19
Devanthy
தேவந்தி
4 31 Devayani
தேவயாணி
6 24
Devi
தேவி
7 16 Dhayani
தயாணி
9 18
Dilaxana
டிலக்சனா
3 21 Dileepa
திலீபா
9 27
Divani
டிவாணி
9 18 Divya
திவ்யா
4 13
Dravina
டர்வினா
2 20 Dravini
டர்வினி
2 20
Dushantha
துசாந்தா
7 34